Trung Tâm Tuyển Sinh- Truyền Thông

Ngày đăng: 23/08/2017

Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm


TRUNG TÂM TUYỂN SINH - TRUYỀN THÔNG

 

1. Chức năng:

Là đơn vị có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, Hội đồng tuyển sinh quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, bao gồm kế hoạch, chương trình, tổ chức thông báo tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như quy định của nhà trường đã ban hành.

Là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng điều hành, quản trị cổng thông tin của Trường; là cơ quan ngôn luận, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Hoạt động website:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc điều hành, quản lý và phát triển cổng thông tin của Trường;

- Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến hoạt động webiste và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành;

- Phối hợp bộ phận IT xây dựng kế hoạch phát triển, nâng cấp và mở rộng hệ thống website của Trường. Là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng, nâng cấp và mở rộng hệ thống website của Trường;

- Phối hợp bộ phận IT cung cấp thông tin, dịch vụ lên Internet theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

- Phối hợp bộ phận IT theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng về hoạt động của website;

- Tổ chức đánh giá website đơn vị thuộc trường theo định kỳ (nếu có);

- Triển khai các dịch vụ đi kèm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trường trong từng giai đoạn phát triển.

b) Hoạt động tuyển sinh

- Giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc thành lập Hội đồng tuyển sinh hàng năm của trường;
- Tham mưu cho Hiệu trưởng các ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh có hiệu quả và nhu cầu của xã hội về ngành nghề, lĩnh vực tuyển sinh đào tạo;
- Soạn thông báo tuyển sinh cho cho chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ký nhận để phát hành;
- Tổ chức công tác tuyển sinh, phát hành thông báo tuyển sinh của trường theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra;
- Quản lý hồ sơ tuyển sinh theo yêu cầu của Bộ giáo dục và đào tạo;
- Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về trường, về ngành học cho học sinh có nhu cầu;
- Tham gia các ngày hội tuyển sinh do các đơn vị tổ chức;
- Kết hợp với phòng ban liên quan trong việc tiếp nhận học sinh nhập học, bố trí chỗ ở cho học sinh nhập học.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình tuyển sinh chung của các trường để báo cáo nhà trường có biện pháp tổ chức tuyển sinh cho phù hợp.

c) Hoạt động truyền thông:

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động của Trường có liên quan đến công tác truyền thông;

- Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch truyền thông và là đầu mối triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường;

- Là đầu mối tổ chức họp báo; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Trường;

- Là đầu mối làm việc và tiếp nhận các nội dung yêu cầu của phóng viên báo chí đến liên hệ làm việc với Trường và báo cáo Hiệu trưởng;

- Thực hiện chức năng truyền thông, quan hệ công chúng và quảng bá thương hiệu của Trường nhằm góp phần phát triển hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển Trường và các đơn vị trực thuộc;

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường, các đối tác để thông tin, tuyên truyền về Trường qua các phương tiện truyền thông đại chúng;

- Đầu mối tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ truyền thông, quan hệ công chúng cho cán bộ, sinh viên trong Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng của Bộ phận Truyền thông.